از مجموعه توسعه پردیس ایما دیدن کردم و از نزدیک دستگاههای موجود را بررسی کردم، با توجه به نیاز بازار و کیفیت دستگاهها،نظر مثبتی داشتم.